Nieuw licht op sanering voormalige gasfabriek Oude Tonge

Voordat Goeree Overflakkee in 1969 werd aangesloten op aardgas, maakten de meeste gemeenten op het eiland gebruik van gas dat werd gewonnen uit steenkool. Hiervoor werd in 1912 een gasfabriek geopend in Oude Tonge. Het gas werd in die tijd met name gebruikt voor verlichting en werd dan ook lichtgas genoemd (bron: streekarchief Goeree Overflakkee). Inmiddels is de gasfabriek allang verdwenen. De bodem van het 1,2 hectare grootte terrein van de oude gasfabriek draagt nog wel de sporen van het verleden. Er is sprake van grondwater- en bodemverontreiniging met onder meer thiocyanaat, BTEX en PAK’s.

Vanwege humane en ecologische risico’s is in 2015 een deelsanering uitgevoerd. Daarmee is het risico op langzame verspreiding van de verontreiniging nog niet voldoende beheerst. Daarom heeft de DCMR Milieudienst Rijnmond namens de provincie Zuid-Holland, Bioclear earth de opdracht gegeven een studie te verrichten naar de saneringsmogelijkheden van de ondergrond van het voormalige fabrieksterrein.

De verontreinigingssituatie is complex

De omvang en mix van verontreinigingen, naast het feit dat de bodem bestaat uit verschillende grondsoorten (veen, klei en zand) maken het saneren van het gebied tot een complexe uitdaging. Daarnaast ligt het terrein ook nog eens dichtbij een waterkering. Deze omstandigheden zorgen ervoor dat bij een eventuele aanpak waarbij vrachtverwijdering nodig is, meerdere (in situ) saneringstechnologieën nodig zijn. Hierbij kijken wij naar de meest optimale inzet van zowel biologische, chemische als civiele technologie. Omdat we te maken hebben met een complexe situatie brengt elk van de technieken belangrijke faalrisico’s met zich mee.

Een beslissingsmatrix helpt bij het maken van de juiste keuzes

Om voor de Provincie een duidelijk beeld te scheppen van de mogelijkheden om het gebied te saneren, brachten wij vier verschillende saneringsscenario’s in kaart. Van elk scenario hebben we de kosten inzichtelijk gemaakt om de ondergrond en het grondwater te saneren. Bioclear earth heeft voor elke aanpak ook de faalrisico’s in beeld gebracht en een fallback plan gedefinieerd. Daarnaast zijn voor de bovengrond enkele scenario’s onafhankelijk van de ondergrond afgewogen, waarbij de toekomstige functie van de locatie bepalend is. Zo ontstond voor onze opdrachtgevers een beslissingsmatrix, waarbij voor elke keuze duidelijk is wat de consequenties zijn, zowel voor de gebruiksmogelijkheden, de tijdsduur van de sanering, als voor kosten.

Bioclear earth heeft alle ingrediënten voor een weloverwogen keuze verzameld en samengevat in een concreet advies.

Wilt u meer informatie over het saneren van complexe bodem- en grondwaterverontreinigingen, neem dan contact op met Adri Nipshagen.

Adri Nipshagen
Senior adviseur bodem