Grenzeloos grondwaterbeheer: samenwerking is de sleutel tot succes

Samenwerking is de sleutel tot succes

Industrialisatie en intensieve landbouw leveren ons veel voordeel op, maar dagen ons ook uit om de daaraan gekoppelde consequenties te beheersen, zoals de vervuiling van ons grond- en oppervlaktewater. Verantwoord grondwaterbeheer, nu en in de toekomst, vormde dan ook de aanleiding voor de provincie Groningen ons de volgende vragen te stellen: "Wat is huidige kwaliteit van ons grondwater? Levert dit problemen op voor toekomstige ontwikkelingen, bijvoorbeeld bij stedelijke herinrichting, inspelen op klimaatveranderingen en het garanderen van waterbeschikbaarheid voor de landbouwsector? En zo ja, kan een gebiedsgerichte benadering (GGB)  daarin oplossingen bieden, zowel in stedelijk als landelijk gebied?"

Ons antwoord is: Ja dat kan! Zeker voor het landelijke gebied bij de aanpak van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten, maar ook voor het vormgeven van ambities in het stedelijke gebied. De sleutel voor een succesvolle aanpak is: samenwerking van alle belanghebbende partijen. Grondwater en ook vervuiling ervan trekt zich niets aan van door ons bedachte grenzen. Dat maakt samenwerken van fundamenteel belang.

Maurice Henssen  (Bioclear earth): "Voor een succesvolle implementatie van een gebiedsgerichte aanpak is het vroegtijdig betrekken van belanghebbenden essentieel. Naast de provincie Groningen zijn daarom ook de gemeenten Groningen, Veendam, Hoogezand-Sappemeer, Oldambt en Stadskanaal actief betrokken. Maar ook Waterbedrijf Groningen en de Waterleidingmaatschappij Drenthe en de twee waterschappen, Hunze en Aa's en Noorderzijlvest. En buurprovincie Drenthe samen met de RUD Drenthe".

De toegevoegde waarde bleek al snel: dit was de eerste keer dat dit thema, hoe omgaan met (KRW)verontreiniging, in bredere context werd besproken. Zo werden ook de rol, ambities, ideeën, vragen en aandachtspunten vanuit alle betrokkenen helder en is in kaart gebracht op welke thema's en kennisvragen samengewerkt kan worden. Op basis hiervan hebben we een achttal pilots beschreven, met als doel samenwerking creëren en gezamenlijk ervaring op doen met een gebiedsgerichte aanpak. Winst is ook dat door deze aanpak nu al rekening wordt gehouden met de eisen van de nieuwe Omgevingswet. Pilots zullen ook technisch-inhoudelijke elementen bevatten zoals: "waar komt welke verontreiniging vandaan " en "het creëren van biologisch actieve bufferzones".

Alfred Huinder en Frans Mulder van de provincie Groningen vullen aan: "Het mooie van dit proces is dat we met veel partijen aan tafel zitten die elk vanuit hun eigen perspectief de problemen aanpakken, en nu van elkaar vernemen waar de verschillende uitdagingen liggen. Veel van die uitdagingen liggen in elkaars verlengde of zijn met elkaar verweven. Onze inzet is er op gericht om dit proces een vervolg te geven om op een integrale manier de problemen aan te pakken en van elkaar te leren. Dit in lijn met het gedachtegoed van de nieuwe Omgevingswet."

Hoe nu verder?

Doelstelling is om de pilots na de zomer uit te werken en ook fysiek in gang te zetten. Het moet niet bij praten blijven, we willen concrete vorderingen maken met voortzetting van de gecreëerde samenwerking tussen betrokkenen.

Dit project is uitgevoerd door Bioclear earth en 3Dimensies, beiden onderdeel van de Adviescombinatie Gebiedsgericht Grondwaterbeheer.

Wilt u meer weten over gebiedsgericht grondwaterbeheer, neem dan contact op met Maurice Henssen.

Maurice Henssen
Senior adviseur strategische projecten