Gebiedsbeheerplan Woerden: op weg naar een schonere en duurzamere stad

De gemeente Woerden staat erom bekend dat ze uitdagingen niet uit de weggaat, maar voortvarend oppakt. Zo is het midden in de stad gelegen Defensie eiland in de afgelopen 15 jaar ontwikkeld van een ontoegankelijk en verontreinigd gebied tot een leefbaar, bruisend en verbindend stadsdeel, waar de Woerdenaren met plezier wonen en recreëren.

De pluim verontreinigd grondwater, ontstaan door de militaire wasserij die in 2005 gesloten werd, is door de Provincie Utrecht aangemerkt als spoedlocatie en wordt momenteel gesaneerd. Dat wil niet zeggen dat er geen uitdagingen meer zijn in Woerden. Ook op andere locaties zijn clusters niet spoedeisende verontreinigingen, zowel historisch als meer recenter van aard.

De ambities van Woerden

De gemeente wil volop inzetten op een CO2 neutraal Woerden en heeft als streefjaar 2030 op de agenda. Het plan is om een nieuwe gasloze woonwijk te bouwen en bestaande wijken ook gasvrij te maken. Als alternatieve verwarmingsmethode zijn al een aantal open en gesloten Warmte Koude opslagsystemen aangelegd. Doordat deze WKO-systemen in contact staan met het grondwater moet rekening worden gehouden met bestaande grondwaterverontreinigingen. Mogelijk kunnen de WKO’s zorgen voor verdere verspreiding van de lokale verontreinigingen en dat is natuurlijk niet wenselijk.

Een bijkomende uitdaging is dat aan de rand van Woerden een waterwinlocatie is waar grondwater wordt onttrokken door drinkwaterbedrijf Oasen. Voorkomen moet worden dat de kwaliteit van het water dat hier onttrokken wordt, achteruitgaat.

Tijd voor een feestje: het gebiedsbeheerplan Woerden gaat van start

Om al deze uitdagingen geïntegreerd aan te pakken werd Bioclear earth gevraagd penvoerder te zijn en mee te denken bij het opstellen van een plan voor gebiedsgericht grondwaterbeheer (GGB). Dit was een proces waarin met zoveel mogelijk aspecten rekening is gehouden, duidelijke beleidskeuzes zijn gemaakt en waarbij alle stakeholders zijn betrokken. Begin 2022 is het beheerplan voltooid. Het plan valt nu nog onder de Wet bodembeheer (Wbb), maar is al voorbereid op de komst van de nieuwe Omgevingswet en de daarmee gepaard gaande veranderingen. Mede daarom is er een convenant opgesteld waarin de gemeente Woerden, de provincie Utrecht, hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en waterbedrijf Oasen aangeven hoe ze binnen dit plan gaan samenwerken en hoe de verantwoordelijkheden verdeeld zijn. Dit convenant is op 5 september 2022 feestelijk ondertekend.

Innovatief saneren

Bijzonder is dat binnen het GGB, ruimte is gecreëerd voor een innovatieve aanpak van verontreinigingen in het grondwater. Samen met de gemeente hebben we nagedacht over een laagdrempelige manier om de natuurlijke afbraak van de verontreiniging in het diepe grondwater een handje te helpen door gebruik te maken van de bestaande WKO’s. We doen dit door de opslag van warmte en koude in de grond te combineren met het injecteren van verontreiniging-afbrekende bacteriën. Dit door ons ontwikkelde concept is bekend als WKO+ (interne link WKO+). Pilotproeven met deze aanpak lieten een positief resultaat zien. Hiermee is een WKO niet langer een risico op verspreiding van verontreiniging maar juist een hulp bij de sanering ervan!

Tijdens de feestelijk bijeenkomst startte wethouder de Regt van de gemeente Woerden het ‘Gebiedsbeheerplan Woerden’ door het activeren van een schaalmodel van een WKO+. Symbool voor een schonere en duurzamere toekomst voor Woerden!

Bent u benieuwd naar de demonstratie van de WKO+, klik dan op het filmpje. 

Wilt u meer informatie over het beheer van grondwaterverontreinigingen in uw situatie, neem dat contact op met Maurice Henssen.

Voor meer informatie over WKO+ kunt u ook contact opnemen met Maurice Henssen.

 

 

Foto Singel en Defensie-eiland, gezien vanaf de Stationsweg, Erik Zachte.

 

Maurice Henssen
Senior adviseur strategische projecten