BUFFER+: Revitalisering van veenlandschappen voor een duurzame toekomst

Stelt u zich eens een internationaal initiatief voor dat wordt ondersteund door de Europese Unie, gewijd aan het herstel en de revitalisering van veenlandschappen. Dit is precies wat we met het project Buffer+ voor ogen hebben. Door samen te werken met 21 partners en 7 geassocieerde organisaties uit Noordwest-Europa willen we veengebieden herstellen, klimaatverandering tegengaan en biodiversiteit bevorderen.

De uitdaging

Veengebieden zijn dé experts van de natuur op het gebied van koolstofopslag en waterbeheer, waardoor ze onmisbaar zijn in onze strijd tegen klimaatverandering. Wereldwijd is ongeveer 30% van alle bodemkoolstof vastgelegd in veengebieden. Door de eeuwen heen hebben menselijke activiteiten in Noordwest-Europa (NWE) geleid tot de ontwatering van deze gronden, waardoor CO2 in de atmosfeer terecht is gekomen in plaats van in de bodem te worden opgeslagen.

Om de economische levensvatbaarheid van strategieën voor het opnieuw bevochtigen van veengebieden te verbeteren, onderzoeken we alternatieven zoals paludicultuur en het vervangen van veensubstraat. Paludicultuur houdt in dat er gewassen worden geteeld in waterrijke of natte gebieden. Zodra veengebieden opnieuw bevochtigd zijn, zorgt de teelt van hoogwatertolerante plantensoorten niet alleen voor de opslag van koolstof, maar levert het ook alternatieve producten op voor boeren.

Een ander probleem is dat veen een bestanddeel is van groeimedia die in de tuinbouw worden gebruikt. Om af te stappen van het gebruik van turf en over te stappen op duurzamere kweekopties, willen we de toegankelijkheid, duurzaamheid en economische haalbaarheid van turfvervangers beoordelen.

Dit zijn maar een paar voorbeelden van de strategieën die in het Buffer+ project worden getest. Alle innovatieve benaderingen binnen het project hebben hetzelfde doel: bijdragen aan het herstel van veengebieden en duurzaam landgebruik.

De kerndoelen van BUFFER+

Om de problemen met betrekking tot veengebieden aan te pakken werken de BUFFER+ partners samen aan de volgende hoofddoelstellingen:

  • Duurzame herbevochtiging, herstel en behoud: onze primaire doelstelling is om veengebieden te herstellen door middel van herbevochtiging, met een focus op het behoud van de gezondheid van deze vitale ecosystemen op de lange termijn.
  • Nieuwe bedrijfsmodellen: BUFFER+ is gericht op het ontwikkelen van nieuwe bedrijfsmodellen die kunnen gedijen in herstelde veengebieden, waardoor nieuwe mogelijkheden voor economische groei ontstaan.
  • Betere samenwerking: wij brengen industrie, kennisinstellingen, overheden en lokale gemeenschappen bijeen om gezamenlijk te werken aan het herstel van veengebieden.

De rol van Bioclear earth

In Buffer+ speelt Bioclear earth een cruciale rol door inzicht te bieden in hoe bodembeheer de bodemmicrobiologie en de algehele gezondheid van de bodem beïnvloedt. We verzamelen bodemmonsters van verschillende proeflocaties voor een diepgaande microbiële analyse. Met behulp van geavanceerde DNA-sequencing brengen we de microbiële samenstelling en functies in beeld, zodat we meer inzicht krijgen in de gezondheid van de bodem, de microbiële diversiteit en de koolstofopname in de herbevochtigde veengebieden.

Gegevens integreren en belanghebbenden actief betrekken

De gegevens uit de bodemevaluaties worden geïntegreerd met andere projecttools om een gebruiksvriendelijke interface voor belanghebbenden te creëren. Deze interface is ontwikkeld om besluitvorming te optimaliseren en de bijdrage van veengebieden, aan de bestrijding van klimaatverandering, waterbeheer en behoud van biodiversiteit, te versterken.

Conclusie: Herstel van veengebieden voor een duurzame toekomst

BUFFER+ bundelt uiteenlopende expertise om veenlandschappen in Noordwest-Europa te herstellen en te beschermen. Door de nadruk te leggen op duurzame herbevochtiging, het stimuleren van innovatieve bedrijfsmodellen en het verbeteren van de samenwerking, tackelt het project de uitdagingen van ontwaterde veengebieden. Naarmate BUFFER+ vordert, zullen gegevens en inzichten verzamelt door Bioclear Earth en andere samenwerkende partijen, belanghebbenden helpen om slimme en goed onderbouwde beslissingen te nemen. Op deze manier hopen we samen bij te dragen aan het behoud van veengebieden en creëren van een duurzamere toekomst.

Website: https://bufferplus.nweurope.eu/

Wilt u meer weten over dit project, neem dan contact op met Afnan Suleiman.

Afnan Suleiman
Expert bodemmicrobiologie