Bioclear earth onderdeel van internationaal
EU project LANDMARC

Om de doelen van het in 2015 afgesloten Klimaatakkoord van Parijs te halen moeten we met zijn allen hard aan de slag en is er meer nodig dan alleen het uitfaseren van fossiele brandstoffen.

Een belangrijk middel om CO2 terug te dringen, is de vastlegging ervan in de bodem. Om de effectiviteit van dit proces te onderzoeken is door de EU het internationale project LANDMARC opgezet, waarin we bekijken hoe we alternatieve strategieën in landgebruik kunnen benutten om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan. In dit wereldwijd uitgevoerde project wordt bijvoorbeeld gekeken naar de effecten van duurzame koffie-, rijst- en peperproductie, agroforestry (wel en niet in combinatie begrazing), teelt van vaste en eenjarige gewassen, natte teelt met hoge grondwaterstanden in veengebieden en inheemse bosbrandmanagement in het Amazonegebied. Om de effecten van deze verschillende manieren van landgebruik te kunnen meten, maken we binnen dit project gebruik van een combinatie van innovatieve technologieën, de zogenaamde Earth Observation tools. Zo wordt de nieuwste satelliettechnologie ingezet om gegevens te genereren met betrekking tot atmosferische broeikasgasconcentraties, luchtkwaliteit en het in kaart brengen van vegetatie.

Onze rol binnen Landmarc

Bioclear earth houdt zich bezig met de evaluatie van de effecten van de verschillende vormen van landgebruik op de microbiologie van de bodem en de daarmee samenhangende effecten op bijvoorbeeld de stikstof- en koolstofopname. Om deze effecten te onderzoeken, maken wij gebruik van een in-situ meetinstrument: Next generation sequencing van DNA. Met deze techniek kunnen we de identiteit en functies van micro-organismen in de bodem vaststellen. Wij zijn verantwoordelijk voor de coördinatie van de wereldwijde bemonstering van de verschillende casestudies in LANDMARC en zorgen voor de analyse en interpretatie van alle data die uit de bodemmonsters worden gegeneerd.

In de eerste 2 jaar hebben we monsters genomen in 4 casestudies (paludicultuur en agrobosbouw (Nederland), weidegrond (Portugal) en bodembeheer (Kenia). In totaal aantal 68 monsters. Dit jaar hebben we monsters voor 3 casestudies verzameld: agroforestry (Indonesië), effect van begrazing in weide/bosgebied (Spanje en Portugal) en bebossing (Spanje). Totaal 121 monsters. Daarnaast zijn we bezig de bemonstering te regelen in een aantal nieuwe casestudies: agroforestry (Vietnam), wetlands (Canada), beschermde gebieden (Burkina Faso), inheems bosbrandbeheer (Venezuela) en rijstteelt (Nepal).

Op 15-17 juni 2022 hebben we voor het eerst onze partners van LANDMARC in levenden lijve ontmoet. Het was heel interessant en inspirerend om iedereen te zien, resultaten te delen en om samen na te denken over toekomstige onderzoeksstappen. Tijdens de workshop hebben we een aantal microbiële resultaten gepresenteerd en tijdens een veldexcursie een demonstratie van een bodembemonstering. Daarnaast we hebben een korte video gemaakt voor onze partners om alle verschillende stappen van ons werk te visualiseren, niet alleen in het veld maar ook in het lab en vervolgens de verwerking van alle data.

Samen met alle LANDMARC-partners werken wij met enorm veel enthousiasme aan dit project, want wij geloven dat de sleutel voor klimaatadaptatie in elk geval voor een deel in de bodem ligt.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869367.

 

Wil je meer informatie omtrent dit project, neem dan contact op met Eline Keuning of Afnan Suleiman.

Eline Keuning
Lead soil health
Afnan Suleiman
Expert bodemmicrobiologie