Bioclear earth onderdeel van internationaal
EU project LANDMARC

Om de doelen van het in 2015 afgesloten Klimaatakkoord van Parijs te halen moeten we met zijn allen hard aan de slag en is er meer nodig dan alleen het uitfaseren van fossiele brandstoffen.

Een belangrijk middel om CO2 terug te dringen, is de vastlegging ervan in de bodem. Om de effectiviteit hiervan te onderzoeken is door de EU het internationale project LANDMARC opgezet, dat zich bezig gaat houden met de manier waarop we landgebruik kunnen inzetten om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan. In dit wereldwijd uitgevoerde project wordt bijvoorbeeld gekeken naar de effecten van duurzame koffie-, rijst- en peperproductie, agroforestry (wel en niet in combinatie begrazing), teelt van vaste en eenjarige gewassen, natte teelt met hoge grondwaterstanden en inheemse bosbrandmanagement in het Amazonegebied.

Om de effecten van deze verschillende manieren van grondgebruik te kunnen meten wordt in dit project gebruik gemaakt van een combinatie van innovatieve technologieën, de zogenaamde Earth Observation tools. Data omtrent zaken zoals de atmosferische broeikasgasconcentraties, lucht kwaliteit, vegetatie worden bijvoorbeeld gemeten door gebruik te maken van de nieuwste satelliettechnologie.

Bioclear earth is betrokken bij het in kaart brengen wat de effecten zijn van de verschillende vormen van landgebruik op de microbiologie van de bodem en daarmee samenhangende effecten op bijvoorbeeld opname van stikstof en koolstof. Hiervoor gebruiken we een andere LANDMARC Earth Observation tool, namelijk Next generation sequencing van DNA. Wij gaan voor dit project de wereldwijde monstername voor de diverse casestudies coördineren en dragen zorg voor de analyse en interpretatie van al deze bodemmonsters. Een enorme en interessante klus waar wij met veel enthousiasme aan werken, want wij geloven dat de sleutel voor klimaatadaptatie in elk geval voor een deel in de bodem ligt.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 869367.

Wil je meer informatie omtrent dit project, neem dan contact op met Eline Keuning of Afnan Suleiman.

Eline Keuning
Consultant biotechnologie & innovatie
Afnan Suleiman
Expert bodemmicrobiologie