Almelo klaar voor de toekomst

Almelo heeft een rijke historie als het gaat om textiel- en metaalindustrie. Deze bedrijven zijn inmiddels grotendeels verdwenen, maar hun sporen zijn nog terug te vinden in de ondergrond. Verspreid over de hele stad is veelvuldig gewerkt met gechloreerde oplosmiddelen (VOCl) om textiel en metaal schoon te maken. Hierbij zijn deze stoffen ook in de bodem terecht gekomen.

Omdat de Almelose bodem tot grote diepte voornamelijk bestaat uit zand, en omdat VOCl de neiging heeft door het grondwater naar beneden te zakken, is de verontreiniging over de hele dikte van het zandpakket aanwezig. Complete sanering van alle verschillende verontreinigingen is technisch en financieel gezien niet mogelijk. Daarom is het belangrijk om goede keuzes te maken en de beschikbare financiële middelen in te zetten om een zo hoog mogelijk milieurendement te behalen en tegelijkertijd de risico’s van de verontreiniging te beheersen.

Om op gemeentelijke schaal verantwoord prioriteiten te kunnen stellen voor de aanpak en het beheer van de grondwaterverontreinigingen, heeft de gemeente Almelo in 2014 gekozen voor gebiedsgericht grondwaterbeheer. Voor de concrete invulling van het beheer heeft de gemeente in 2017 aan Bioclear earth, Witteveen+Bos en Wareco gevraagd gezamenlijk een uitvoeringsprogramma op te stellen. Elk van de adviesbureaus heeft hierbij zijn eigen expertise ingebracht, waarbij we tevens dankbaar gebruik hebben gemaakt van de gebiedskennis van de gemeente en het waterschap. Door de plezierige en effectieve samenwerking tussen de gemeente, de drie adviesbureaus en het waterschap is binnen 9 maanden een compleet uitvoeringsprogramma gebiedsgericht grondwater gerealiseerd.

De rol van Bioclear earth was om de toekomstige verspreiding van de verontreiniging inzichtelijk te maken, te beoordelen of en waar hierdoor risico’s op kunnen treden en te bepalen hoe deze risico’s het best gemonitoord en waar nodig weggenomen kunnen worden. We hebben hiervoor gebruik gemaakt van de informatie van de gemeente over de actuele verontreinigingssituatie, het grondwatermodel van Wareco waarin de stromingspatronen van het grondwater zijn berekend en onze eigen kennis van het gedrag van VOCl in de bodem. Naast het beheersen van de risico’s is het streven van de gemeente om de kwaliteit van het grondwater binnen de gemeente op termijn te verbeteren. Wij hebben de opties verkend om dit zo effectief mogelijk aan te pakken.

Lydia Plant van de gemeente Almelo: “Bioclear earth heeft haar inhoudelijke expertise op een professionele wijze gecombineerd met onze lokale kennis van de verontreinigingsproblematiek. Dit heeft een gedegen uitvoeringsprogramma opgeleverd waarmee de gemeente Almelo invulling kan geven aan het beleid voor een gebiedsgerichte aanpak van grondwaterverontreinigingen. We zijn zeer tevreden over de samenwerking en het eindresultaat.”

Wilt u meer informatie over dit onderwerp, neem dan contact op met Maurice Henssen.

Maurice Henssen
Senior adviseur strategische projecten