Pilotproject 'gebruik overstortbagger’

Laatste projectvergadering pilot ‘Gebruik overstortbagger’

Overstortbagger is bagger die dichtbij een riooloverstort uit sloten en kanalen wordt gehaald. Deze bagger is vaak vervuild. Dit komt doordat bij hevige regenval rioolwater uit de overstort loopt. Er is ook overstortbagger die schoon genoeg is om duurzaam te gebruiken. Begin 2017 heeft het waterschap Noorderzijlvest waterbodembeleid vastgesteld, dat het gebruik van deze ‘schone’ overstortbagger mogelijk maakt.

Wat doen we in de pilot

Eerst drogen – dan gebruiken
Oktober vorig is op de locatie van onze voormalige rwzi Uithuizen een depot met overstortbagger en (als referentie) een depot met gewone bagger opgericht. Gedurende 11 maanden is het effect van indrogen op ziektekiemen en medicijnresten onderzocht. Eind augustus zijn de depots voor de laatste keer bemonsterd.

Samenwerking
Om beter inzicht in de risico’s van ziektekiemen en medicijnresten in overstortbagger te krijgen hebben het waterschap, de gemeente Eemsmond en de provincie Groningen samengewerkt in de pilot.

Het laboratorium van waterschap Hunze en Aa's heeft de bemonsteringen en een deel van de analyses verricht. Bioclear earth heeft geadviseerd over de opzet van de pilot en de onderzoeksresultaten geÏnterpreteerd. Trunk & Branches adviseert over de vertaling van de pilot naar beleid en zorgt voor een publieksvriendelijk eindrapport.

Nieuwe onderzoeksmethoden
Bioclear Earth en de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) hebben meegewerkt aan de pilot en onderzoeksprotocollen voor onderzoek op ziektekiemen in bagger ontwikkeld. Het onderzoek op ziektekiemen kan nu met twee methoden die tot nu toe alleen in water werden gebruikt. Nieuw is dat dit onderzoek nu wordt toegepast in bagger/grond.

Het onderzoek naar medicijnresten in overstortbagger is ook vernieuwend. De laboratoria Eurofins en Aqualysis hebben het waterbodemslib op medicijnresten geanalyseerd.


Resultaten pilot
Gedurende het jaar van onderzoek is periodiek de bagger en het vrijkomende water bemonsterd en geanalyseerd. Uit de onderzoeksresultaten kan worden geconcludeerd dat indrogen (door chemische en biologische processen) in de bagger zorgt voor een afname van ziektekiemen en medicijnresten.

Meerwaarde pilot
De resultaten van de pilot levert gemeenten en waterschappen nieuwe mogelijkheden op om bagger van nabij riooloverstorten te verwerken. Per situatie kunnen gemeenten en waterschappen dan aan de hand van de beschikbare onderzoeksresultaten beoordelen of hergebruik van de overstortbagger verantwoord is. Er zijn dan mogelijkheden om deze bagger bijvoorbeeld te verwerken in dijken, viaducten, geluidswallen, op industrielocaties of onder wegen.

Marc Bethlehem (Waterschap Noorderzijlvest). Sietske de Jong (Trunk and Branches), Lisette Grolle (Provincie Groningen), Brenda Boerema (Hunze en Aa's), Arjen Kuik (Gemeente Eemsmond), Erik van der Klok (Hunze en Aa's).

Wilt u meer weten over dit project, neem dan contact op met Adri Nipshagen.

Adri Nipshagen
Senior adviseur bodem