Op Landgebruik gebaseerde Strategieën voor
Effectieve Klimaatbeïnvloeding

Inleiding

In een wereld die wordt geconfronteerd met het urgente probleem van klimaatverandering, zijn mitigatietechnologieën en -praktijken op basis van landgebruik en -beheer (LMT's) naar voren gekomen als een belangrijk instrument in onze inspanningen om de opwarming van de aarde tegen te gaan en op koers te blijven met de doelstellingen van het Akkoord van Parijs. Een recente studie uitgevoerd door Karki et al.(2023) in samenwerking met Bioclear earth als onderdeel van het LANDMARC project (2020-2024) werpt licht op de mogelijkheden en belemmeringen van deze LMTs. Dit artikel geeft een beknopt overzicht van hun bevindingen, gepubliceerd in Environmental Research Letters onder de titel "Potentials and barriers to land-based mitigation technologies and practices (LMTs)-a review"*

De basisbeginselen begrijpen

LMT's zijn strategieën waarbij we ons landgebruik en -beheer inzetten om de schadelijke effecten van klimaatverandering te helpen verminderen. Het klimaatakkoord van Parijs, een wereldwijd initiatief, heeft als doel de temperatuurstijging van de planeet binnen veilige grenzen te houden. Om dit te bereiken is het van vitaal belang om manieren te vinden om ons land verstandig te beheren en een onderdeel van de oplossing te maken.

Belangrijkste resultaten van het onderzoek

  1. Bebossing/herbebossing en bosbeheer: deze strategieën omvatten het planten van bomen en het verzorgen van onze bossen. Het zijn effectieve instrumenten in de strijd tegen klimaatverandering en ze kunnen wereldwijd worden toegepast. Ze absorberen koolstof en slaan die op, waardoor de opwarming van de aarde wordt vertraagd.
  2. BECCS en biochar: bio-energie met koolstofvastlegging en -opslag (BECCS) en biochar zijn op het moment beter realiseerbaar in welvarendere landen. Deze technologieën vereisen geavanceerde technologie, financiering en efficiënte biomassawaardeketens. Op de lange termijn kunnen ze de koolstofuitstoot aanzienlijk verminderen.
Mitigation potential of LMTs in different regions, Gt CO2 e year?1.png

Mitigation potential of LMTs in different regions, Gt CO2 e year−1.

Uitdagingen

Ondanks het potentieel van LMT's brengt de implementatie ervan uitdagingen met zich mee. Gebrek aan kennis over hoe deze strategieën in de praktijk moeten worden gebracht en ontoereikende financiering zijn de belangrijkste obstakels voor een wijdverbreid gebruik.

Zorgen over ongelijkheid

Het is belangrijk om bewust te zijn van het feit dat niet iedereen in dezelfde mate getroffen wordt door klimaatverandering of toegang heeft tot LMT's. Het negeren van de rechten en behoeften van gemarginaliseerde groepen en inheemse volken kan bestaande ongelijkheid verergeren. Daarom is het cruciaal om de sociale en institutionele impact van LMT's in overweging te nemen om ervoor te zorgen dat ze iedereen ten goede komen en geen schade toebrengen aan kwetsbare gemeenschappen.

Een integrale aanpak

Om onze ambitieuze klimaatdoelstellingen te halen en tegelijkertijd andere belangrijke sociale en milieudoelstellingen te realiseren, is een integrale aanpak nodig. Dit betekent niet alleen het verminderen van koolstofuitstoot, maar ook zorgen voor het welzijn van mensen en het beschermen van de natuurlijke ecosystemen van onze planeet.

Conclusie

In onze strijd tegen klimaatverandering bieden mitigatietechnologieën en -praktijken op basis van landgebruik en -beheer nieuwe perspectieven en mogelijkheden. Het onderzoek van Karki et al.(2023) onderstreept het belang van deze strategieën. Maar het benadrukt ook de uitdagingen die we worden geconfronteerd: van hiaten in de kennis tot financieringsproblemen en de noodzaak om sociale ongelijkheden aan te pakken.

Om te slagen in onze missie om de planeet en toekomstige generaties te beschermen, moeten we een holistische benadering hanteren die onze klimaatdoelstellingen in evenwicht brengt met het welzijn van alle mensen en het behoud van onze natuurlijke leefomgeving. Door samen te werken en de complexiteit van LMT's te begrijpen, kunnen we aanzienlijke vooruitgang boeken op weg naar een duurzamere en klimaatbestendige toekomst.

Afnan Suleiman
Expert bodemmicrobiologie