Risicobeoordeling en-management
“Risico ontstaat door niet te weten wat je aan het doen bent.”

Warren Buffett

Bodem- en waterverontreiniging: wat zijn de risico’s en wat doen we ermee?

Als u als ondernemer, waterschap of overheid geconfronteerd wordt met nieuwe of al bestaande bodem- of waterverontreiniging heeft u twee duidelijke vragen: wat is het risico van de verontreiniging en wat zijn de kosten van het wegnemen van de risico’s, bijvoorbeeld door een sanering of risico beperkende maatregelen?

In het verleden werden de risico’s van verontreinigingen gebaseerd op chemische analyses. Voortschrijdend inzicht heeft ons geleerd dat dit vaak leidt tot een overschatting van de risico’s, waardoor nodeloos hoge kosten worden gemaakt.

Meer inzicht leidt tot lagere kosten

Om een goed beeld van de risico’s te krijgen ontwikkelde Bioclear earth verschillende methoden om deze in kaart te brengen.
Eén ervan is de TRIADE-methode. Hierbij worden niet alleen chemische analyses gedaan, maar ook toxicologische tests en ecologische risico-tests uitgevoerd. In ongeveer 40% van de gevallen blijkt dat er geen risico’s  zijn en in 60% van de gevallen blijkt, dat het gaat om een veel kleiner gebied dan aanvankelijk werd aangenomen. De (sanerings)kosten worden daarmee vanzelfsprekend aanzienlijk lager.

Hoe werkt onze aanpak?

Wij bekijken de risico’s vanuit drie verschillende invalshoeken:

  • op basis van onze stof- en systeemkennis bekijken wij wat er gebeurt als een verontreiniging in de bodem, het grondwater of het oppervlaktewater terecht komt;
  • daarnaast bepalen en beoordelen we het risico dat deze verontreiniging oplevert, nu en in de toekomst;
  • vervolgens bekijken we hoe we ervoor kunnen zorgen dat de risico’s beheersbaar worden en blijven of weggenomen kunnen worden.

Van risicobeoordeling naar risicomanagement

Op grond van de risicobeoordeling formuleren wij een praktisch uitvoerbaar plan van aanpak. Wij maken hierbij gebruik van de kracht van de natuur, door biologische processen te combineren met technologie, ook wel eco-engineering genoemd. Bioclear earth heeft verschillende zuiverings- en saneringsconcepten ontwikkeld om op een duurzame en verantwoorde manier om te gaan met een breed spectrum risico’s, zoals metalen, oplosmiddelen, vluchtige aromaten en minerale olie en PAK’s, maar ook nieuwere (micro)verontreinigingen zoals medicijnresten, landbouwgiffen en brandvertragers.

Heeft u een vraag met betrekking tot het beheersen en verminderen van risico’s van een bepaalde bodem- of waterverontreiniging en wilt u meer weten over onze aanpak? Neem dan contact op met Freek van den Heuvel.

Freek van den Heuvel
Adviseur waterkwaliteit en fytoremediatie