De schoonmaakkracht van planten: mooier en groener kan het niet!

Fytotechnologie

Fytotechnologie is een mooi voorbeeld van wat wij bij Bioclear earth noemen: “werken met de kracht van de natuur.” Fytotechnologie is een techniek waarbij we planten en bomen inzetten om verontreinigde grond, sediment, (grond)water en lucht te reinigen.

Hoe werkt het?

Jarenlang onderzoek heeft aangetoond dat verschillende planten en bomen heel goed in staat zijn om verontreinigingen af te breken of op te nemen. Ze doen dit op verschillende manieren, bijvoorbeeld door omzetting of vastlegging van stoffen in de wortels, takken en bladeren met behulp van bepaalde enzymen. Ook kan afbraak plaatsvinden door rond de wortels levende bacteriën, schimmels en gisten.

Fytotechnologie is multi inzetbaar

In Nederland is de toepassing van fytotechnologie vooral bekend geworden  door de toepassing van helofytenfilters (rietfilters)  als onderdeel van de zogenaamde IBA’s (individuele waterbehandelingen van afvalwater). De laatste decennia worden steeds meer toepassingen van fytotechnologie onderzocht, zoals:

 • saneringen van bodem, sediment en (grondwater) verontreinigd met: zware metalen (koper, lood, cadmium en chroom etc.), anorganische verbindingen, zoals pesticides, gechloreerde oplosmiddelen (PER en TRI), TPH, BTEX, PAK’s, PCB’s en explosieven en nucleaire verontreiniging;
 • inzetten als hydraulische barrières tussen agrarisch en stedelijk gebied, tegen uitstroom van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen;
 • hydraulische controle van  verontreinigde grondwaterpluimen;
 • afvalwaterzuivering industrie;
 • opvang en zuivering van toenemende hoeveelheden hemelwater in grote steden;
 • zuivering van lucht in steden en gebouwen.

Is fytotechnologie altijd toepasbaar?

Of fytotechnologie toepasbaar is of niet verschilt sterk per verontreinigingssituatie.  Dit hangt onder andere af van:

 • verontreinigingsconcentraties. Deze moeten binnen bepaalde grenzen liggen voor de vegetatie om te kunnen overleven;
 • diepte van de verontreiniging: deze moet bereikbaar zijn voor de planten  en/of bomen
 • grondsoort en- conditie, klimaat. Deze zijn van invloed op de toepasbaarheid van bepaalde plantensoorten;
 • de ligging van de locatie;
 • verwerkbaarheid van het plantafval.

Oogsten van de vervuiling

Zijn al deze omstandigheden gunstig dan is fytotechnologie een voordelig, duurzaam en ook een esthetisch aantrekkelijk alternatief voor traditionele saneringsmethoden. Een groot voordeel is ook dat in veel gevallen het vrijgekomen plantmateriaal kan worden geoogst en gebruikt als grondstof of als bron voor bio-energie.

Wilt u meer weten over dit onderwerp neem dan contact op met Maurice Henssen of Freek van den Heuvel.

Maurice Henssen
Senior adviseur strategische projecten
Freek van den Heuvel
Adviseur waterkwaliteit en fytoremediatie