Nederland onafhankelijker en duurzamer dankzij efficiëntere productie van Groen gas

De roep om een snellere overgang naar alternatieve energiebronnen is nog nooit zo sterk geweest als na de inval in Oekraïne. Op dit moment importeert Europa nog 90% van haar gas, waarvan ongeveer 45% afkomstig is uit Rusland. Op 8 maart 2022 heeft de Europese Commissie een plan voorgesteld om Europa ruim vóór 2030 onafhankelijk te maken van Russische fossiele brandstoffen, te beginnen met aardgas. Helemaal van het gas af blijkt een lastige opgave te zijn, omdat er in Nederland veel oudere huizen zijn die niet voldoende geïsoleerd zijn. Om de productie van Groen gas te stimuleren is er vanaf 2025 een bijmengverplichting van Groen gas voor de gebouwde omgeving. Dit is een onderdeel van een plan van onze overheid om klimaatdoelen op het gebied van CO2-, methaan- en stikstofreductie te bereiken. De ambitie is om per 2030 jaarlijks minstens twee miljard m3 (‘2BCM’) Groen gas te produceren. Dit is bijna een vertienvoudiging van de huidige productie. Een ambitieus doel dat naast grotere onafhankelijkheid van het buitenland ook zal zorgen voor een behoorlijke CO2 -reductie.

Wat is Groen gas?

Groen gas kan onder andere worden gemaakt uit biogas. Biogas is een mengsel van met name methaan en koolstofdioxide en wordt geproduceerd door reststromen zoals mest, GFT, zuiveringsslib, agro residuen te vergisten. Het wordt geproduceerd door biogas op te werken tot aardgaskwaliteit, wat inhoudt dat het aandeel Methaan (CH4) wordt verhoogd tot circa 90%. De hierbij vrijkomende (kort cyclische) CO2 kan worden opgeslagen, of als grondstof ingezet. Dankzij het inzetten van deze opwerkingsstap bij bestaande biovergisters kan de Groen gasproductie in Europa al met een factor 5 worden vergroot. Dit is al een mooi begin, maar er is meer nodig om de productiedoelen te halen.

Wat zijn de uitdagingen voor groen gasproductie?

Het gasverbruik In Nederland is 40 BCM op jaarbasis. Daarvan is op dit moment 0,5% Groen gas (0,2BCM). Het doel is om het Groen gas aandeel naar 2BCM te brengen en door daarnaast ook groene stroom in te zetten, ons aardgasverbruik te verlagen naar 10 BCM. Dan zou al 20% duurzaam zijn ingevuld.

Een uitdaging is om voldoende aanvoer van reststromen te vinden die geschikt is voor de productie van Groen gas. Continuïteit van de aanvoer is belangrijk voor het optimaal verlopen van de productieprocessen. Er wordt nu vooral ingezet op vergisting van mest en agro residuen. Ook technologisch zijn er nog de nodige uitdagingen om het vergistingsproces zo stabiel mogelijk te houden en tegelijkertijd de gasproductie te verhogen en eventuele stankoverlast te voorkomen.

Te nemen stappen om de Groen gasproductie groter en efficiënter te maken

In het licht van de doelen rondom verduurzaming en zelfvoorzienendheid zijn de logische stappen voor de komende 10 jaar:

  1. Bestaande vergisters technisch verbeteren en laten omschakelen naar Groen gasproductie.
  2. Meer reststromen die duurzaam beschikbaar komen inzetten voor Groen gasproductie.
  3. Groen gasproductie optimaliseren via het verbeteren van vergistingsprocessen.
  4. Groen gas produceren uit waterstof en CO2.

De rol van Bioclear earth

Bioclear earth is expert op het gebied van de biologische processen in biovergisting en zet deze kennis in met als doel om zo veel mogelijk bij te dragen aan de energietransitie. Dit doen wij door het ontwikkelen van nieuwe technologieën en door het adviseren van ondernemers in de Groen gassector. Bioclear earth is betrokken bij alle stappen waarin microbiologie een rol speelt. Dit zijn stappen 2, 3 en 4.

Wij maken voor onze klanten inzichtelijk welke biologische processen zich in de vergister voltrekken en advies geven om deze bij te sturen en te optimaliseren (stap3). Ook kan Bioclear earth leveranciers van reststromen adviseren over de vergistbaarheid en inzetbaarheid van hun product voor de productie van Groen gas (stap 2).

Tenslotte ontwikkelt Bioclear earth nieuwe technologieën om meer Groen gas te produceren. Ten eerste ontwikkelen wij gespecialiseerde mengsels bacteriën. Door deze bacteriën aan de vergister toe te voegen (´bioaugmentatie´) verloopt de afbraak van biomassa sneller en vollediger, waardoor de opbrengst hoger wordt. Ten tweede ontwikkelen wij technologie om met behulp van “oerbacteriën” methaan te produceren uit waterstof en CO2. Dit is belangrijk voor de toekomst vanwege de relatief beperkte beschikbaarheid van groene reststromen. Door de CO2 uit biogas voor dit doel in te zetten, kan er 55% tot 70% meer Groen gas worden geproduceerd uit een bepaalde hoeveelheid biomassa. Daarnaast heeft dit ´synthetische´ gas een CO2 footprint die circa 2-5x lager is dan die van Groen gas uit biomassa. Voor dit proces is Groene waterstof nodig die lokaal kan worden geproduceerd uit zon en wind en kan bijdrage aan het ontlasten van het elektriciteitsnet. Bioclear earth heeft goed werkende reactoren op labschaal die wij inzetten om dit Power to Methane proces verder te ontwikkelen en te optimaliseren (project Power to Methane).

Bent u geïnteresseerd in Groen gasproductie en wilt u meer informatie?

Neem dan contact op met Jeroen Tideman.

Jeroen Tideman
Senior adviseur bio-energie