Privacyverklaring Bioclear earth b.v.

Als u persoonsgegevens aan Bioclear earth verstrekt, dan worden deze verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Bioclear earth gebruikt verzamelde persoonsgegevens alleen voor de specifieke doeleinden waarvoor u de gegevens heeft verstrekt. Uw persoonsgegevens worden slechts bewaard voor zolang dit nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Bioclear earth zal uw persoonsgegevens niet ter beschikking stellen aan derden, behalve nadat dit specifiek aan u is voorgelegd en u daarmee heeft ingestemd bij het verstrekken van uw persoonsgegevens, of in het geval van een wettelijke verplichting. Zie voor nadere details de onderstaande specificatie.

Ter bescherming van uw persoonsgegevens, hanteert Bioclear earth beleid inzake informatiebeveiliging en omgang met privacy. Zo treffen wij effectieve technische en organisatorische maatregelen, waaronder een beheersysteem voor informatiebeveiliging dat voldoet aan de internationale norm (ISO 27001:2013) en relevante wet- en regelgeving; doorlopende procedures om de weerbaarheid tegen cyberdreigingen te vergroten; maatregelen omtrent gegevensback-up, systeemtoegang, systeemintegriteit, viruscontrole, wachtwoorden en codering, en een doeltreffend bedrijfscalamiteitenplan.

Als u wilt inzien welke persoonsgegevens we van u verwerken, kunt u dat schriftelijk bij ons opvragen. Mocht het zo zijn dat bepaalde persoonsgegevens niet correct zijn, dan zullen we deze op uw verzoek voor u corrigeren. Daarnaast kunt u ons verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of uw gegevens te verwijderen. Als u eerder toestemming heeft gegeven kunt u uw toestemming ook te allen tijde weer intrekken.

Als u een klacht heeft bijvoorbeeld over de manier waarop Bioclear earth uw persoonsgegevens verwerkt, of als u een bezwaar heeft naar aanleiding van de afhandeling van uw verzoek tot inzage, correctie, beperking van de verwerking of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt via de onderstaande gegevens contact met ons opnemen. Tevens kunt u uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien u vragen heeft over dit privacystatement, over de verwerking van uw persoonsgegevens in het algemeen, of als u uw gegevens wenst in te zien, aan te passen of te verwijderen, neem dan contact met ons op via:

Bioclear earth b.v. Rozenburglaan 13
9727DL GRONINGEN
tel: +31 (0)50 571 8455
Email: info@bioclearearth.nl

Inschrijving nieuwsbrief
Meldt u zich aan voor een nieuwsbrief van Bioclear earth? Dan gebruiken wij het door u opgegeven e-mailadres uitsluitend om u deze nieuwsbrief te sturen. Wij zullen uw gegevens niet aan derden verstrekken, en mochten we dit op enig moment toch willen doen, dan zullen we dit alleen doen als u ons hiervoor toestemming geeft. Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Wanneer u zich afmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres van de betreffende verzendlijst verwijderd.

Inschrijving evenement
Meldt u zich aan voor een evenement van Bioclear earth? Dan gebruiken wij de door u opgegeven gegevens (uw naam, organisatie, functie (optioneel) en e-mailadres) uitsluitend om u te registreren voor dit evenement en om vooraf een beeld te vormen van het type deelnemers dat zich heeft aangemeld. Wij zullen uw gegevens niet aan derden verstrekken, en mochten we dit op enig moment toch willen doen, dan zullen we dit alleen doen als u ons hiervoor toestemming geeft. Na afloop van het evenement worden uw gegevens twaalf maanden bewaard om indien nodig naar aanleiding van het evenement correspondentie te kunnen voeren. Na afloop van deze twaalf maanden worden uw gegevens verwijderd uit de voor het evenement aangelegde registratie.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bioclear earth verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsgegevens en contactgegevens.
 • Voor- en achternaam (functie).
 • Geslacht.
 • Adresgegevens.
 • Telefoonnummer.
 • E-mailadres.
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bioclearearth.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Bioclear earth verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling.
 • U te kunnen uitnodigen voor een evenement.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of specifieke project informatie.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Bioclear earth analyseert het algemene bezoekers gedrag op de website (niet op persoonsniveau) om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Bioclear earth maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvormingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bioclear earth) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Bioclear earth bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Bioclear earth verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bioclear earth blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Bioclear earth gebruikt alleen cookies voor website analyse.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bioclear earth en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bioclearearth.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Bioclear earth wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bioclear earth neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@bioclearearth.nl.