Duurzaam waterbeheer en grondwaterkwaliteit

Grondwater: de onzichtbare hulpbron onder onze voeten

We staan er meestal niet bij stil, maar het meeste water in steden, dorpen en op het platteland bevindt zich onder onze voeten. Grondwater mag dan vaak onzichtbaar zijn, het is van enorm belang voor mens en milieu.  Het vervult een scala aan functies, denk aan drinkwaterwinning, proceswater voor industrie en irrigatie voor landbouw. De kwaliteit van deze hulpbron behouden en verbeteren is dan ook een belangrijke opgave in ons land. Een verantwoordelijkheid die we in samenwerking tussen provincies, waterschappen, gemeenten, burgers én bedrijven op ons moeten nemen, om zo grondwater op lange termijn veilig en duurzaam te kunnen blijven gebruiken. Niet voor niets komt dit cruciale belang van schoon (grond)water als eerste regel in de Europese Kaderrichtlijn Water naar voren:

“Water is geen gewone handelswaar, maar een erfgoed dat als zodanig beschermd, verdedigd en behandeld moet worden”.

Vragen rond waterbeheer

Om alle functies die (grond)water ons levert goed en veilig te kunnen vervullen worden we met verschillende vragen geconfronteerd:

 • Zijn er risico’s bij het gebruik van de huidige kwaliteit grond- of oppervlaktewater?
 • Welke grondwaterkwaliteit is nodig, waar willen we naar streven en waarom?
 • Als de kwaliteit ontoereikend is, hoe kunnen we deze dan effectief verbeteren?
 • hoe kunnen we de ondergrond gebruiken voor maatschappelijke doelstellingen zoals warmte-koude opslag en wat is het effect daarvan op de grondwaterkwaliteit en op de bodem?
 • Hoe zorgen we voor een goede waterberging en hoe past dit in ons riolerings- en, lozingsbeleid en ons streven naar een klimaatadaptieve leefomgeving?
 • Hoe zorgen wij ervoor dat kennis omtrent verontreinigingen van grondwater óók in de toekomst geborgd blijft?
 • Hoe kunnen we bedrijven en burgers betrekken bij het verbeteren van de waterkwaliteit?

Samenwerking is essentieel

Antwoorden op deze vragen moeten worden omgezet in concrete provinciale en gemeentelijke visies, plannen en programma’s. Goed waterbeleid nu en in de toekomst staat of valt met de kwaliteit van de samenwerking tussen de betrokken overheidsorganisaties, bedrijven én burgers. Dit is geheel in lijn met de nieuwe Omgevingswet, die diverse taakverschuivingen met zich mee zal brengen en een integrale aanpak als basis heeft. Door onze jarenlange ervaringen met gebiedsgericht grondwater- en bodembeheer hebben we veel expertise opgedaan met het begeleiden van dergelijke complexe processen en kunnen we dan ook antwoorden geven op bovenstaande vragen.

Hierbij voeren we de volgende stappen uit:

 1. We brengen ambities, doelstellingen, eisen en wensen in kaart.
 2. We inventariseren de huidige grondwaterkwaliteit.
 3. We analyseren risico’s, mogelijkheden en kansen.
 4. We wegen de verschillende belangen van alle betrokken partijen af.
 5. We stellen gezamenlijk plannen, visies en uitvoeringsprogramma’s op

Waterkwaliteit duurzaam verbeteren

Om op een duurzame manier (grond)waterkwaliteit te verbeteren, kunnen we gebruik maken van oplossingen die de natuur ons biedt. Bioclear earth is al 30 jaar gespecialiseerd in het ontwerpen en inzetten van natuurlijke systemen. Juist dit soort systemen zijn zeer geschikt voor de integrale aanpak van verschillende milieuthema’s. Een goed voorbeeld van zo’n natuurlijk systeem is de aanleg van een groene waterrijke zone (watercorridor) in landelijk of stedelijk gebied. Hiermee verbeteren we de waterkwaliteit op een efficiënte, ecologisch verantwoorde en visueel aantrekkelijke manier.

Onze kennis op het gebied van eco-engineeringstechnieken zetten we niet alleen in voor verschillende manieren van biologische bodem- en waterzuivering, zoals een “sanerend” WKO-systeem (WKO+), maar ook voor terugwinning van grondstoffen en energie uit afvalwater. Het mes snijdt zo aan twee kanten: door het inzetten van de natuur en natuurlijke processen, zorgen we voor een betere waterkwaliteit, een mooie leefomgeving en ruimte voor economische groei.

Wilt u meer informatie over het duurzaam gebruiken, beheren en verbeteren van (grond)water? Neem dan contact op met Maurice Henssen.

Maurice Henssen
Senior adviseur strategische projecten