Bio-energie

Hernieuwbare energie heeft de toekomst

Doelstelling van het energietransitieplan van onze overheid is ervoor zorgen, dat Nederland in 2020 één van de duurzaamste landen van Europa is. Om dit te bereiken moet er nog een hoop veranderen.  Niet alleen onze huizen en auto’s moeten in de toekomst voorzien worden van schone energie, maar ook de scheepvaart, luchtvaart, vrachtverkeer en industrie.

Willen we niet langer afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen en volledig overstappen op hernieuwbare energiebronnen, dan is het noodzakelijk dat we in de overgangsfase onze afhankelijkheid van conventionele energiebronnen, zoals kolencentrales en aardgas steeds verder terugdringen. Om dit te bereiken is er meer nodig dan het bouwen van windmolens en het plaatsen van zonnepanelen. Er is ook onderzoek nodig naar alternatieve, hernieuwbare energiebronnen. Onderzoek naar energie uit afval is daar één van. 

De natuur verspilt niets

Bioclear earth draagt bij aan de ontwikkeling van deze duurzame technologie door gebruik te maken van de kracht en inventiviteit van de natuur. Om echte veranderingen te bewerkstelligen moeten we net zo leren omgaan met grondstoffen en energie als de natuur dat doet. Daarom kijken wij naar de intelligente manier waarop de natuur materiaal recyclet en energie produceert.

Een goed voorbeeld hiervan zijn de zogenaamde “Oerbacteriën” (Archea). Archaea behoren tot de oudste levensvormen op aarde. Sommige gedijen bij extreme hitte , andere leven in een extreme koude of zoute omgeving, maar ze komen ook voor in onze darmen en in moerassen. Bepaalde soorten Archaea zijn in staat om CO2 om te zetten in methaangas. In het Power 2 Methane project onderzoeken we of dit oeroude proces kunnen gebruiken om biobrandstof te maken. Een ander voorbeeld is de witrotschimmel. Witrotschimmels zorgen ervoor dat lastig afbreekbaar organisch materiaal, gemakkelijker kan worden opgenomen in de kringloop. In het project Biopulping bekijken wij of we deze schimmels kunnen gebruiken om biomassa voor te behandelen, zodat het materiaal beter vergistbaar wordt.

De bodem zit vol met bacteriën, schimmels en gisten die in staat zijn om allerlei organisch materiaal af te breken en om te zetten in energie en herbruikbare bouwstenen. Wij richten ons op het maken van zo hoogwaardig mogelijke energiedragers uit biomassa.

Door gebruik te maken van dit soort biologische processen kunnen kringlopen worden gesloten en kan “afval” worden hergebruikt als grondstof voor nieuwe producten (groene chemicaliën, meststoffen), maar ook als bron voor energie, bijvoorbeeld groen gas of elektriciteit. Deze natuurlijke manier van hergebruik van reststromen heeft als voordeel dat er niets verspild wordt en dat het plaatsvindt zonder de emissie van fijnstof.

Daarnaast kijken wij naar de mogelijkheden om duurzaam opgewekte energie zoals wind of zonne-energie op te slaan. Nu werken energiecentrales nog op basis van vraag en aanbod. Om ook te kunnen leveren in seizoenen met minder zon en wind en minder afhankelijk te zijn van kolencentrales en aardgas is opslag van duurzaam opgewekte energie noodzakelijk.

Op dit moment is Bioclear earth betrokken bij meerdere samenwerkingsprojecten op het gebied van hernieuwbare energie, bijvoorbeeld van gras naar gas, Swillpower, Biopulping, Power-2-Methane en Greenstep.

Bent u geïnteresseerd in onze werkwijze en wilt u meer informatie, neem dan contact op met Jeroen Tideman.

Jeroen Tideman
Senior adviseur bio-energie