Project ‘De levende Bodem’

Het project 'De Levende Bodem' heeft als doel akkerbouwers in Groningen en Noord-Nederland te ondersteunen bij het verduurzamen van hun landbouwpraktijken.

Er is steeds meer erkenning voor het feit dat bodemkwaliteit niet alleen chemisch en fysisch is, maar ook sterk afhankelijk is van het levende bodemleven, zoals wormen, aaltjes, schimmels en bacteriën. Duurzame landbouw vereist een goed functionerende bodem.

De ‘knoppen’ van de bodem

Tot nu toe gebruiken de meeste boeren twee bekende sturingsknoppen: de 'fysische knop' en de 'chemische knop'. Maar de derde Knop, de bodembiologie is nog grotendeels een onbekende. Belangrijke vragen hierbij zijn: hoe reageert het bodemleven op verschillende soorten bodembeheer, en hoe vertaalt de samenstelling van het bodemleven zich naar opbrengsten en ziekteweerbaarheid? Hoe draaien we zo aan deze knop dat we minder gebruik hoeven te maken van chemie en kunstmest?

Bodemleven in beeld

In dit project willen we samen met de akkerbouwers de invloed van de bodembiologie verkennen en ook de interactie ervan met de andere twee knoppen. Praktisch gezien betekent dit het verzamelen van bodemmonsters uit diverse landbouwsystemen (gangbaar, natuurinclusief etc.) en het testen van specifieke teeltmaatregelen, zoals groenbemesters en akkerranden.

Een gedegen database

Om een goed bruikbare referentie database op te bouwen gaan we bodemmonsters van 100 percelen verzamelen en analyseren op bodembiologie en chemische parameters. Per perceel worden twee monsters genomen. Bioclear earth analyseert het microbioom van de percelen door middel van DNA-analyses, waarbij wordt onderzocht welke bacteriën, schimmels en archaea aanwezig zijn in de monsters. Deze gegevens worden vervolgens geïnterpreteerd.

HLB zorgt per perceel voor chemische analyse en de nematoden analyse.

Al deze gegevens vullen we aan met informatie van de boeren zelf, zoals opbrengsten, ziektegevoeligheid en toegepaste teeltmaatregelen. Samengevoegd ontstaat er een dataset die de mogelijkheid biedt om de complexe interacties tussen biologie, chemie, fysica en teeltmaatregelen te bestuderen.

Delen van kennis

Het project ‘De Levende Bodem’ streeft naar een actieve uitwisseling van inzichten! Daarom plannen we bijeenkomsten voor alle deelnemende telers om de resultaten te bespreken. In het tweede jaar staat er een boeiende bijeenkomst gepland voor alle geïnteresseerde telers en sectorgenoten. De opgedane kennis wordt niet alleen mondeling gedeeld, maar ook breed verspreid via inspirerende artikelen in vakbladen.

Oproep!

Dan rest ons nog een oproep aan alle visionaire agrariërs in Noord-Nederland. Geef je op en werk samen met ons aan de toekomst van de duurzame landbouw en draag bij aan het optimaliseren van bodemkwaliteit. Jullie deelname is essentieel voor het succes van dit innovatieve project!

Dit project ontvangt steun uit het ELFPO.

Wilt u meer weten over dit project, neem dan contact op met Eline Keuning of Jidske Knigge.

Eline Keuning
Lead soil health
Jidske Knigge
Specialist Bodemmicrobiologie