Watercorridors: natuurlijke buffers voor een betere bodem en -waterkwaliteit

In ons dichtbevolkte land worden water en bodem voortdurend belast door uit- en afspoeling van probleemstoffen uit de industrie, landbouw, huishoudens en verontreinigingen in regenwater. In grote delen van Nederland worden de normen voor onder andere meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen regelmatig overschreden. Dit zet de kwaliteit van ons water, de bodem en daarmee de biodiversiteit behoorlijk onder druk. Steeds vaker lezen we verontrustende berichten over de teruglopende stand van insecten en onze vogels. Doelstelling van de overheid is om de kwaliteit van ons water- en bodemsysteem in het komende decennium te verbeteren. Een gezamenlijke taak voor provincies, gemeenten, waterschappen en gebruikers, want een betere bodem- en waterkwaliteit is in het belang voor het hele ecosysteem en dus voor ons allemaal.
 

Een natuurlijke oplossing van een lastig probleem

Een oase van groen met mooie wandel- en fietsenpaden, langs poelen met ruisend riet, omringd door bloeiende planten, struiken en bomen. Je zou het misschien niet direct verwachten, maar zo’n groene zone kan uitstekend worden ingezet bij het reduceren van uitstroom van probleemstoffen uit agrarische gebieden, industrie en rioolwaterzuiveringen. Wij noemen zo’n gebied een watercorridor. Op basis van een eco-engineeringsplan wordt een watercorridor zo ingericht dat probleemstoffen zoveel mogelijk worden afgebroken of in het gebied worden vastgehouden. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat specifieke bomen en planten hierbij een belangrijke bijdrage kunnen leveren. Wilgen kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor de opname zware metalen, afbraak van verschillende gechloreerde koolwaterstofverbindingen en opname van een overmaat aan nutriënten uit o.a. kunstmest, dierlijke mest en schoonmaakmiddelen. De wilgentenen kunnen vervolgens worden geoogst als biomassa voor bijvoorbeeld het opwekken van bio-energie. De groene zone wordt zo ingericht dat het ook kan dienen als waterbuffer in natte tijden.

De inrichting van een watercorridor is geen kleinigheid. Land in Nederland is schaars en de functie van deze gebieden zal anders zijn dan de oorspronkelijke productiefunctie. Ook zijn er vanzelfsprekend de nodige technische uitdagingen. Hoe zorgen we ervoor dat het water komt waar we het willen hebben en wat is de verontreinigingssituatie (wat, waar, hoeveel en wanneer)? Samenwerking van alle partijen is een voorwaarde om zoiets te laten slagen. 

Economie in balans met ecologie

Het aanleggen van watercorridors heeft natuurlijk economische consequenties. Bioclear earth denkt graag samen met provincies, gemeenten, waterschappen, de landbouwsector en andere betrokken partijen na over hoe we daarmee omgaan. Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een compensatieregeling voor agrariërs, wanneer zij land ter beschikking stellen. Bij de inrichting kunnen we kiezen voor het inzetten van gewassen die bruikbaar zijn in de circulaire economie als grondstof of voor bio-energie.

Op termijn levert een betere water- en bodemkwaliteit voordeel op voor alle partijen. Watercorridors kunnen daarin een belangrijke schakel vormen. Het zal leiden tot lagere zuiveringskosten en last but not least tot een verbetering van het ecosysteem en de biodiversiteit. Dat lijkt ons een win-win!

Wilt u meer weten, neem dan contact op met Maurice Henssen.

Maurice Henssen
Chief technology officer en senior adviseur