Denk mee over de toekomst van de Friese landbouw

Bioclear earth werkt mee aan een gezonde Friese bodem

Woensdag 14 maart was het zover: de provincie Fryslân, het Kennisconsortium bodem, stichting Symphony of Soils, Mulder Agro en Vereniging Circulair Friesland ondertekenden de Greendeal Bodemvitaliteit tijdens het Landbouwcongres te Heerenveen. Een belangrijke stap voor de Friese Landbouwsector op weg naar een duurzame toekomst.

Waarom is de Greendeal Bodemvitaliteit zo belangrijk?

Van oudsher is de landbouwsector een essentieel onderdeel van de Friese identiteit en economie. Dat willen we graag zo houden. Willen we de sterke positie van de Friese landbouw ook in de toekomst kunnen garanderen, dan zijn er veranderingen nodig. Door de grote vraag naar producten komt de kwaliteit van onze bodem enorm onder druk te staan. Een gezonde bodem is van levensbelang, niet alleen voor een gezonde agrarische sector, maar voor ons allemaal. Daarom wordt het tijd om op een nieuwe bewustere manier met de bodem om te gaan.

Met het ondertekenen van de Greendeal Bodemvitaliteit gaan we ons gezamenlijk inzetten voor een toekomstbestendige landbouw door kennis en ervaring over het duurzaam beheer van de bodem beschikbaar te maken voor iedereen die werkzaam is in de agrarische sector en het onderwijs.

Waaraan gaan de Greendeal partijen werken?

Om te zorgen voor een duurzame toekomst van de Friese landbouwsector is een plan van aanpak opgesteld dat drie pijlers bevat:

  1. Ontwikkeling van eigentijds (les)materiaal. Momenteel komt de bodemkennis die de laatste jaren is ontwikkeld nog onvoldoende beschikbaar voor de praktijk en wordt ook in het landbouwonderwijs nog maar mondjesmaat aandacht besteed aan de bodem. Om te zorgen voor kennis waarmee de sector aan de slag kan, moet toegankelijk en up-to-date lesmateriaal worden ontwikkeld, zoals een bodemapp , instructiefilmpjes en praktijkopdrachten.
  2. Voorlichting en educatie. Met het ontwikkelen van (les)materiaal ben je er nog niet. Het moet beschikbaar worden gemaakt voor iedereen die werkzaam is of wil worden in de landbouwsector. Daarvoor zijn diverse activiteiten in het plan opgenomen, zoals het faciliteren van studiegroepen onder boeren, het geven van bodemcursussen, het versterken van het bodemonderwijs in het beroepsonderwijs en het ontwikkelen van lespakketten bodembeleving voor basisscholen en middelbare scholen.
  3. Bewustwording in de voedselketen. De laatste jaren is de bewustwording van het belang van een gezonde bodem gegroeid, maar wordt het nog niet breed gedragen. Daarom is er behoefte aan waardevrije voorlichting voor iedereen die betrokken is bij de voedselketen, zodat het aantal mensen en bedrijven dat zich gaat inzetten voor bodemgezondheid toe zal nemen. Dit willen we gezamenlijk bereiken door het organiseren van masterclasses, lezingen, debatreeksen, evenementen en symposia zoals het tweejaarlijkse Symphony of Soils.

Bodemgezondheid dat moet je doen

Alle ondertekenaars van de Greendeal Bodemvitaliteit zullen vanuit hun eigen expertise en verantwoordelijkheid een bijdrage leveren aan een duurzame landbouw in Fryslân en zich inzetten om in nauwe samenwerking te streven naar een duurzame, natuurinclusieve landbouw in 2025.

Wilt u meer informatie of wilt u zelf een bijdrage leveren aan een gezonde bodem voor de landbouwsector neem dan contact op met Emiel Elferink.

Emiel Elferink
Senior adviseur Biobased, Duurzaamheid en Bodemgezondheid en lector Duurzaam Bodembeheer aan de Hogeschool Van Hall Larenstein