Bacteriën verwijderen BTEX-verontreiniging van een voormalig benzinestation in Drenthe

Over heel Nederland verspreid zijn er op dit moment ongeveer 4.200 tankstations. Sinds 1991 zijn de milieueisen die gesteld worden aan tankstations een stuk strenger geworden. De opslagtanks boven- en ondergronds moeten aan allerlei eisen voldoen en voorzien zijn van kathodische bescherming tegen roest. Vloeren en riolering moeten vloeistofdicht zijn en op het perceel van elk tankstation zijn grondwaterpeilbuizen geplaatst die elk jaar bemonsterd worden om te controleren of sprake is verontreiniging.

In het verleden lag dit heel anders, waardoor veel van deze oude  tankstation locaties flink verontreinigd zijn geraakt. Gelukkig is in het kader van de Subatregeling met geld van de olie-industrie veel opgeruimd, maar hier en daar is nog een niet gesaneerd tankstation achtergebleven. Zo ook op een locatie in Drenthe. De locatie is verontreinigd met de benzinecomponenten benzeen, tolueen, ethylbenzeen en xyleen (BTEX). De maximale concentratie BTEX gemeten in het grondwater is 98.000 microgram per liter en is gevonden tot een diepte van 10 meter onder het maaiveld. De verontreiniging bracht ook mogelijke uitdampingsrisico’s mee onder twee nabijgelegen woningen.

BTEX: Big Mac voor bacteriën

Gelukkig kunnen we dit soort verontreinigingen aanpakken met hulp van de natuur. Besloten is de eerste drie meter van de grond af te graven en ook de LNAPL (pure niet oplosbare verontreiniging ) van de bovenste laag van het grondwater te verwijderen.Daarna is een door Bioclear earth ontworpen bodemluchtonttrekking- en biospargingsysteem geïnstalleerd. Via het biosparging systeem wordt lucht in het grondwater geïnjecteerd en via aparte filters worden periodiek nutriënten (stikstof en fosfor) in het grondwater geïnjecteerd. Dit zorgt ervoor dat de, van nature in het grondwater aanwezige,  bacteriën worden gestimuleerd. Voor deze bacteriën zijn BTEX-verbindingen niet schadelijk. Ze gebruiken ze juist als voedselbron. De toegevoerde zuurstof maakt afbraak van BTEX gemakkelijker. Het luchtonttrekkingssysteem zorgt voor een reductie van de BTEX-concentratie in de boven het grondwater gelegen grondlagen.

Het systeem is in februari 2017 geïnstalleerd. Naar verwachting zijn over twee jaar de  concentraties van de verontreiniging op het gewenste niveau. Bioclear earth monitort gedurende deze periode de grondwaterkwaliteit door het zuurstof niveau te meten en monsters te nemen voor analyse op BTEX verbindingen. Uit een meting in april blijkt dat de BTEX concentraties inmiddels sterk zijn gedaald. Zoals blijkt uit binnenluchtmetingen zijn er geen risico’s meer voor de bewoners in de beide nabijgelegen woningen,  dankzij de afzuiging van lucht in de kruipruimtes.

Wilt u meer weten BTEX-verontreinigingen, neem dan contact op met Adri Nipshagen.

Adri Nipshagen
Senior adviseur bodem